Rozporządzenie opublikowane w Dzienniku Ustaw

9 kwiet­nia zostało pod­pisane roz­porządze­nie Min­is­tra Sportu i Turys­tki doty­czące upraw­ia­nia turystyki wodnej. W swoim założe­niu ma ono wszys­tkim miłośnikom wod­nej rekreacji ułatwić sze­roki dostęp do niej. Chcemy Polakom przy­bliżyć rekreację na wodzie, na zgod­nie z europe­jskimi i świa­towymi standardami. Co nowego? Przede wszys­tkim uproś­cil­iśmy sys­tem paten­towy, zarówno w turystyce żeglarskiej, jak i motorowod­nej. Sys­tem […]

Warunki pogodowe

Przy­pom­i­namy wszys­tkim, że jest możli­wość podglądu aktu­al­nych warunków pogodowych na jeziorze goczałkowickim. Punkty pomi­arowe: Stacja meteo – zapora Stacja meteo – bunkier Stacja meteo – port jach­towy Wisła Wielka Stacja meteo – Pszczyna Detek­tor bur­zowy – Goczałkowice-​Zdrój Można również zobaczyć c się dzieje na zaporze 😉 Kam­era na zaporę

Zezwolenia na pływanie

Osoby pry­watne mogą wys­tępować o wydanie zez­wole­nia na pły­wanie po J. Gocza­łkow­ickim. Szczegóły dostępne pod adresem e-mail koman­dora w zakładce kontakt.