Rozporządzenie opublikowane w Dzienniku Ustaw

9 kwiet­nia zostało pod­pisane roz­porządze­nie Min­is­tra Sportu i Turys­tki doty­czące upraw­ia­nia turystyki wodnej.

W swoim założe­niu ma ono wszys­tkim miłośnikom wod­nej rekreacji ułatwić sze­roki dostęp do niej. Chcemy Polakom przy­bliżyć rekreację na wodzie, na zgod­nie z europe­jskimi i świa­towymi standardami.

Co nowego?

Przede wszys­tkim uproś­cil­iśmy sys­tem paten­towy, zarówno w turystyce żeglarskiej, jak i motorowod­nej. Sys­tem zdoby­wa­nia uprawnień jest trzystop­niowy. Osoby, które zaczy­nają przy­godę z żeglarst­wem. Będą mogły swo­bod­nie pły­wać, bez posi­ada­nia odpowied­niego patentu, jachtem Warunki o dłu­gości kadłuba nieprzekracza­ją­cym 7,5 m. Patent żeglarza jach­towego będzie mogła uzyskać osoba, która ukończyła 14 rok życia i zdała egza­min z wyma­ganej wiedzy i wholesale mlb jerseys umiejęt­ności.

Zlik­wid­owal­iśmy obow­iązkowe szkole­nia. Nie oznacza to oczy­wiś­cie, że chętni Service nie mogą wholesale jerseys prze­jść takiego szkole­nia, nie jest ono jed­nak oblig­a­to­ryjnym wymo­giem przys­tąpi­enia do egza­minu. Za to położyliśmy więk­szy nacisk na egza­min, który powinien sprawdzić nie tylko wiedzę teo­re­ty­czną, ale przede wszys­tkim prak­ty­czne umiejęt­ności. Od tej pory ma on jasne reguły i zostanie ujed­no­li­cony na obszarze całego kraju.

Zachowal­iśmy także równowagę pomiędzy rekreacją i bez­pieczeńst­wem na wodzie, zwłaszcza wśród młodzieży pasjonu­jącej się możli­woś­ci­ami, wholesale nba jerseys jakie dają nowinki tech­niczne. Młodzi ludzie pomiędzy 14 a 16 rok­iem życia mogą korzys­tać np. ze skuterów, o mocy sil­nika do 60 kW.

Zer­wanie z nieskutecznymi przepisami

Pozbyliśmy się także kilku kuri­ozal­nych rozwiązań sys­te­mowych. Między innymi, aby uzyskać patent motorowod­nego stern­ika morskiego, upraw­ni­a­jący do prowadzenia jachtów motorowych po wodach mors­kich, od Portal teraz wyma­gany będzie staż morski. Do tej pory można było uzyskać uprawnienia morskie, w ogóle po wodach mors­kich nie pły­wa­jąc!

Dla osób poniżej 16 roku życia zlik­wid­owal­iśmy także wymóg pły­wa­nia pod nad­zorem posi­adacza patentu żeglarza jach­towego oraz stern­ika motorowod­nego. W prak­tyce sprowadzało się to do fik­cyjnej opieki, nie mającej odbi­cia w rzeczy­wis­tości.

Wprowadzil­iśmy dwie odrębne licencje, zami­ast doty­chczas obow­iązu­jącej jed­nej, na holowanie nar­cia­rza czy innych obiek­tów pły­wa­ją­cych i na holowanie statków powi­etrznych. Nieporówny­walne są bowiem umiejęt­ności niezbędne do holowa­nia np. tzw. „banana” z tymi, które należy posi­adać, gdy holuje się spadochron.

Roz­porządze­nie otwiera również drogę do szer­szej eksplo­racji tak niezwykłych miejsc, jak: Zalew Wiślany, Zatoka Gdańska, Pucka czy Zalew Szczeciński, bowiem I stopień pozwala na pły­wanie i prowadze­nie jachtu po wszys­t­kich mors­kich wewnętrznych. Wcześniej posi­ada­jąc I cheap nba jerseys stopień nie można było żeglować na tych akwe­nach.

Rea­sumu­jąc, nowe zapisy roz­porządzenia czer­pią z wypra­cow­anych świa­towych stan­dardów, ułatwia­jąc dostęp do żeglugi wod­nej. Roz­porządze­nie przeszło długą i szczegółową drogę kon­sultcji ze wszys­tkimi zain­tere­sowanymi środowiskami i wydaje się, że obecne brzmie­nie osiągnęło opty­malny, pożą­dany ksz­tałt. Również motorowod­ni­acy i żeglarze byli za złagodze­niem doty­chcza­sowych wyma­gań, co znalazło swoje odzwier­ciedle­nie w nowych zapisach.

Roz­porządze­nie do pobra­nia tutaj.

źródło: msit​.gov​.pl