Walne zebranie sprawozdawczo – wyborcze klubu

Zarząd Jachtklubu PTTK zwołuje Walne Zebranie Sprawozdawczo–Wyborcze.
Informujemy klubowiczów, iż zebranie odbędzie się w Hotelu PTTK przy
ulicy Bogedaina 16 w dniu 02.grudnia 2016 (piątek) o godzinie 18:00
drugim terminem jest godzina 18:15 w tym samym dniu również
w Hotelu PTTK przy ul. Bogedaina 16 w Pszczynie. (Zgodnie z § 2 punktem 3
oraz z § 4 ust 3-4 „Ordynacji Wyborczej”).
Informuję, że czynne i bierne prawo wyborcze posiadają klubowicze z
opłaconą składką PTTK za rok 2016 !!!
Zapraszam również nowych klubowiczów bez prawa głosu.

Proponowany porządek obrad Walnego Zebrania Sprawozdawczo -Wyborczego
Jachtklubu PTTK Pszczyna:
Otwarcie Zebrania i powitanie przybyłych
Wybór Prowadzącego i prezydium obrad
Zatwierdzenie Porządku obrad
Zatwierdzenie Regulaminu obrad
Wybór Komisji Uchwał i Wniosków
Wybór Komisji Wyborczej
Sprawozdanie Zarządu Klubu
Ustalenie prawomocności Zebrania przez Prezydium
Dyskusja nad sprawozdaniem Zarządu Klubu
Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium członkom ustępującego
Zarządu Klubu
Przedstawienie przez Komisję Wyborczą kandydatów do władz klubu oraz na
delegatów na Zjazd Oddziału
Wybór Komisji Skrutacyjnej
Wybór nowych władz Klubu i delegatów na Zjazd Oddziału
Ciąg dalszy dyskusji
Sprawozdanie Komisji Skrutacyjnej