O nas

Skład zarządu

  • Koman­dor – Krzysztof Skoneczny
  • Vice Koman­dor – Jarosław Urbanik
  • Bosman – Sławomir Biliński
  • Sekre­tarz – Tadeusz Przy­była
  • Skarb­nik – Arka­diusz Wiśniowski

His­to­ria Jachtk­lubu PTTK Pszczyna

Jachtk­lub PTTK Pszczyna powołano do życia w dniu 5 lutego 1960 r. Pier­wszym preze­sem Klubu został wybrany Władysław Kluss, sekre­tarzem Jan Święch, skarb­nikiem Wiesław Kasiński, następ­nie KWŻ- ​em Jan Bil­iński, a bosmanem Zyg­munt Nowak. Od samego początku w klu­bie dzi­ałali także: Tadeusz Tom­czykiewcz, Czesław Wol­ski, Jerzy Święch, Maksy­mil­ian Goszyc, a później dołączyli Józef Hel­wig (Otto), Mar­ian Piksa, Zenon i Alek­sander Kokot, Ryszard Wisz, Adam Plewniok, Marek Meszyński, ks. Józef Duda, Edward Ziętek oraz Maciej Klus.

Pier­wszy kurs żeglarski zor­ga­ni­zowano już w 1960 roku, jed­nak ze względu na brak sprzętu pły­wa­jącego został on dokońc­zony w roku 1961. W tym też 1961 roku wydzierżaw­iono dzi­ałkę w Wiśle Wielkiej nad Jeziorem Gocza­łkow­ickim, która dzięki staran­iom Koman­dora Hen­ryka Motyki oraz Prezesa Odd­zi­ału PTTK Pszczyna Jana Lorenca została przekazana Pszczyńskiemu Odd­zi­ałowi PTTK w wieczyste użytkowanie w roku 1999.

Na dzi­ałce tej w roku 1964 postaw­iono tym­cza­sowo barakowóz. Spotka­nia klubow­iczów w tym okre­sie odby­wały się w świetl­icy Bramy Wybrańców w Pszczynie. Na dzi­ałce w Wiśle Wielkiej w lat­ach 1965 – 1967 wybu­dowano murowany budynek żeglarski i pow­stał Ośrodek Szkole­niowy Jachtk­lubu PTTK Pszczyna. Budynek pow­stał wg pro­jektu Pana Maksy­mil­iana Goszyca, a budowę od samego początku nad­zorował Pan Tadeusz Tomczykiewicz.

W tym okre­sie klub orga­ni­zował na Jeziorze Gocza­łkow­ickim regaty okrę­gowe, roz­gry­wały się tutaj również regaty o „Błęk­itną Wstęgę, (Puchar Jeziora) oraz regaty Okrę­gowej Komisji Turystyki Żeglarskiej. Klub uczest­niczył również w regat­ach na innych akwe­nach jak: Dzierżono, Otmuchów, Pogo­ria. W drugiej połowie lat 60– ​tych częste i znaczące wygrane w regat­ach odnosiła tzw Eskadra Cadet, tj. kilku­nas­toosobowa grupa młodzieży do lat czternastu.

Jachtk­lub dzi­ałał prężnie do lat 80-​ tych, orga­ni­zował imprezy żeglarskie na poziomie lokalnym, wojew­ódzkim czy nawet między­wo­jew­ódzkim. Prowadził dzi­ałal­ność na Jeziorze Gocza­łkow­ickim, akwe­nach śląs­kich oraz morskich.

Po wprowadze­niu w 1983 roku zakazu żeglowa­nia na Jeziorze Gocza­łkow­ickim Ośrodek Szkole­niowy w Wiśle Wielkiej jak i sam Klub stracił na znacze­niu, niem­niej po lat­ach wznowił swoją dzi­ałal­ność. Został on reak­ty­wowany w 1995 roku przez grupę żeglarzy na czele z Hen­rykiem Motyką, który do listopada 2011 pełnił funkcję Koman­dora Klubu. W skład pier­wszego Zarządu Klubu wybranego po reak­tywacji na Wal­nym Zebra­niu Członków w dniu 18 – 01-​1996r oprócz koman­dora, wes­zli także: wiceko­man­dor Janusz Gnyp, sekre­tarz Ryszard Wisz, skarb­nik Jerzy Poloczek, KWŻ Woj­ciech Kacz­mar­czyk, bosman Tadeusz Przy­była, członek zarządu Adam Plewniok.

Klub liczy obec­nie ok. 40 członków ze zmieni­a­ją­cym się, co pewien czas skła­dem osobowym. Każdego roku orga­ni­zowane są kursy i szkole­nia na patent żeglarza i stern­ika jach­towego, w których bierze corocznie udział ok. 20 osób w tym liczna grupa młodzieży w wieku 14 – 18 lat. Aktu­al­nie klub posi­ada: dwóch kap­i­tanów jach­towych, dwóch jach­towych stern­ików mors­kich oraz kilkudziesię­cioosobową grupę stern­ików i żeglarzy jachtowych.

Od wielu lat szkole­nia żeglarskie orga­ni­zowane w klu­bie prowadzi własna kadra instruk­torska, która liczy obec­nie 6 osób.

Członkowie Klubu za swoją dłu­go­let­nią dzi­ałal­ność na rzecz środowiska żeglarskiego zostali uhonorowani wieloma odz­naczeni­ami zarówno PTTK, PZŻ, samorzą­dowymi jak i państwowymi.

W 2010 roku Klub został odz­nac­zony Złotą Hon­orową Odz­naką PTTK nr 16658, Hon­orową Odz­naką Zasłużony Klub dla Żeglarstwa Śląskiego nr 793 oraz otrzy­mał Stat­uetkę Żubra Pszczyńskiego nr 0038.

Jachtk­lub PTTK Pszczyna do roku 2010 prowadził swoją dzi­ałal­ność na zalewie w Łące, jezio­rach mazurs­kich oraz akwe­nach mors­kich (Bał­tyk, Morze Północne, Adri­atyk). W sierp­niu 2010 roku nastąpiło długo oczeki­wane otwar­cie Jeziora Gocza­łkow­ick­iego do żeglugi. Jachty klubowe mogły naresz­cie powró­cić na wody tego wspani­ałego jeziora.

Po grudniowych (2016) wyborach zaktualizowany zarząd.

Opra­cow­anie 2010 r – Hen­ryk Motyka (skrót i aktu­al­iza­cja 2012 BiBi)