Kursy

Jachtk­lub PTTK Pszczyna corocznie orga­nizuje kurs na stopień żeglarza jach­towego. W miarę zapotrze­bowa­nia orga­nizu­jemy również kursy na jach­towego stern­ika morskiego (wg odrębnych zasad)

Dla zapewnienia wysokiego poziomu szkolenia kursy organizujemy wyłącznie w cyklu rocznym. Zajęcia teoretyczne: luty – kwiecień, zajęcia praktyczne: maj – czerwiec. Egzamin zwykle w pierwszych dniach lipca.

Wobec licznych zapytań informujemy, że nie organizujemy kursów weekendowych, tygodniowych i.t.p. które naszym zdaniem nie umożliwiają uzyskanie dostatecznego poziomu wyszkolenia.

Jeżeli szukasz nowych wyzwań, chcesz odkryć nowy „wodny ” świat lub po prostu chci­ałbyś posz­erzyć swoje uprawnienia, sko­rzys­taj z naszej propozy­cji. Patent żeglarza jach­towego pozwala na prowadze­nie jachtów żaglowych na wszys­t­kich wodach śródlą­dowych bez ograniczeń. Brak wcześniejszego kon­taktu z żeglarst­wem nie jest przeszkodą w rozpoczę­ciu kursu.

Zapoz­namy Cię z nowym środowiskiem i nauczymy, jak zostać „wilkiem morskim”. Przekonasz się również, że wbrew obiegowym opin­iom, nie jest to sport czy zaję­cie wyłącznie dla osób z zasob­nym port­felem.

Jachtk­lub PTTK Pszczyna ist­nieje od ponad pięćdziesię­ciu lat i prak­ty­cznie nieprz­er­wanie orga­nizuje kursy na kole­jne stop­nie żeglarskie.